≡ منو

2022

با انرژی روزانه امروز در 04 آوریل 2022، تأثیرات خاص یا جدید ماه پر انرژی آوریل همچنان به ما می رسد، یعنی انرژی های ماه دوم بهار بر ما جاری می شود و بر این اساس می خواهند ما را به حالت های شکوفایی سوق دهند. صعود و رشد. به خصوص پس از این آغاز ماه پر انرژی و بسیار خوش بینانه ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!