≡ منو

Kons

با انرژی روزانه امروز در 02 سپتامبر 2023، ما همچنان تاثیرات ماندگار ابرماه حوت را از یک سو و تاثیرات تازه آغاز شده اولین ماه پاییز را از سوی دیگر تجربه می کنیم. در این زمینه، سپتامبر نیز ما را به عمق این چرخه سالانه تغییر می برد. به ویژه، در 23 سپتامبر، این تغییر کامل خواهد شد، ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!