≡ منو

رسالت

در این مقاله من به پیشگویی باستانی معلم معنوی بلغاری پیتر کنستانتینوف دونوف، که به نام بینسا دونو نیز شناخته می شود، اشاره می کنم، که اندکی قبل از مرگش در حالت خلسه، پیشگویی دریافت کرد که اکنون، در این عصر جدید، به بیشتر رسیده است. و افراد بیشتری . این پیشگویی در مورد دگرگونی سیاره، در مورد توسعه بیشتر جمعی و مهمتر از همه در مورد تغییر عظیم است که میزان آن به ویژه در حال حاضر مشهود است. ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!