≡ منو

ساکت

در جهش کوانتومی فراگیر به سوی بیداری، همه مراحل مختلفی را پشت سر می گذارند، یعنی ما خودمان پذیرای طیف گسترده ای از اطلاعات می شویم (اطلاعاتی به دور از جهان بینی قبلی) و در نتیجه از دل هر چه بیشتر آزاد، باز، بی تعصب و از سوی دیگر تجلی خودانگاره های جدید را به همان اندازه پیوسته تجربه می کنیم. ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!