≡ منو
Tageseenergy

به طور کلی، انرژی روزانه امروزی در مقایسه با سایر نیروهای پرانرژی خاص است.به عنوان یک قاعده، تأثیرات انرژی روزانه معمولاً با جنبه های حرکت و تغییر مشخص می شود. بنابراین، برای مثال، اغلب در مورد شروع تغییرات و تنظیم مجدد خود است تا بتواند زندگی خود را به مسیرهای مثبت تر یا حتی جدید هدایت کند. در اینجا می‌توان از توزیع مجدد تمرکز خود صحبت کرد، یعنی دیگر بر جنبه‌های منفی وجود خود تمرکز نمی‌کند، بلکه بر بیان همه جنبه‌های مثبت تمرکز می‌کند.

تمرکز و وضوح ذهن

تمرکز و وضوح ذهناما امروز با نیرویی مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد دقیقاً عکس آن را در بر می‌گیرد. انرژی که خیلی بیشتر به آرامش، آرامش و سکون مربوط می شود. با این حال، این سکون به معنای توقف در زندگی خود، یعنی انسداد در پیشرفت خود نیست، بلکه به معنای بسیار بیشتر این است که ما باید امروز استراحت کنیم و در عین حال تمام تأثیرات منفی که در غیر این صورت اعمال ما را محدود می کند - حتی اجازه دهیم. ما در صورت لزوم رنج می بریم، به روشی خاص "یخ بزنیم". بنابراین بیان نمادین انرژی روزانه امروزی به یخ های ابدی (یخچال ها) نیز اشاره دارد. در غیر این صورت، این تأثیرات پرانرژی نیز امروزه توسط یک ارزش تکانه انرژی طبیعی بسیار مورد علاقه قرار می گیرند. در این زمینه، این مقدار همچنین نشان دهنده شدت تکانه های انرژی طبیعی فعلی است و تأثیر بسیار حمایتی بر روحیه ما، بر اعمال و کردار خود ما دارد - به خصوص اگر ماهیت مثبت داشته باشند و از اصل طبیعی رفاه پیروی کنند. از سوی دیگر، انرژی روزانه امروزی همچنین نشان دهنده تمرکز و وضوح ذهن، برای دیدگاه ما نسبت به چیزها است.

از انرژی امروز روز استفاده کنید تا کمی آرامش و آرامش بیشتری داشته باشید. در این زمینه، تأثیرات پرانرژی نیز به نفع تعادل خودمان است و دید واضح تری از چیزها ارائه می دهد..!! 

به همین دلیل می‌توانیم از منظر دیگری به موقعیت‌های زندگی نگاه کنیم و با آرامش به رفتار و الگوهای زندگی خود فکر کنیم، حتی اگر در این زمینه عجله نکنیم. از این نظر سالم، شاد باشید و یک زندگی هماهنگ داشته باشید.

ارسال نظر

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!